Słowo od Pastora

OD PASTORA

"Aż dotąd pomagał nam Pan"

1 Sm 7:12


W styczniu tego roku nasz Zbór obchodził swoje piętnastolecie istnienia.
Dziękujemy Panu Jezusowi Chrystusowi za jego powstanie i troskę o nas przez cały ten czas.

Wierzymy, że Ten, który rozpoczął swoje dzieło w Czechowicach-Dziedzicach będzie je kontynuował i chlubnie je dokończy!
Dzięki łasce Bożej Zbór mógł się pomnożyć a także nabyć obiekt na własność, w którym odbywają się nabożeństwa. Jesteśmy wdzięczni Panu za wszystkich indywidualnych ofiarodawców oraz Zbory, które wsparły nas swoimi ofiarami.
Ufamy, że Pan wynagrodzi Wam to obficie!

Kamień pomocy –EbenHaezer , który Samuel położył pomiędzy Mispą a Jeszaną dawał świadectwo wierności i pomocy Boga wobec swego ludu Izraela. Gdy Izrael po czasach zepsucia za kapłana Helego, wrócił do Pana i na nowo szukał Bożej obecności, Pan dał się im znaleźć, czego dowodem było wielkie zwycięstwo nad wrogimi Filistynami.
Pan wysłuchał modlitwy Samuela, proroka i sędziego w Izraelu i sprawił popłoch w armii filistyńskiej, tak, że zostali pobici. Ci, którzy przez ostatnie dwadzieścia lat zdominowali lud Boży, ponieśli sromotną porażkę i już nie napadali na obszar Izraela. Ciążyła nad nimi ręka Pana. Do Izraela wróciły miasta i ziemie wcześniej zabrane przez Filistynów.

Ta historia uczy nas, że pomoc nasza jest od Pana!

Ezer z hbr. znaczy POMOC. Ratunek. POMOCNIK. Wspomożenie.
Niektórzy pokładają ufność w swojej sile, przebiegłości, mądrości, ale Samuel i lud Izraela
wiedział, że sami nie dadzą rady, jeśli Bóg im nie pomoże.

Psalmista w psalmie 121 napisał:„…Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię.
Niechaj nie da się potknąć twojej nodze… Pan stróżem twoim… Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy twojej…”

Autor listu do Hebrajczyków napisał:„Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?”
Hbr 13,6.
Dobrze jest pokładać ufność w naszym Bogu, Stwórcy i Zbawcy. On nigdy nie zawodzi, a Słowo, które nam dał wykona swoje zadanie w sercach i życiu tych, którzy Jemu ufają!
Iż 55,8-11.
Podczas drugiego uwięzienia w Rzymie ap. Paweł został opuszczony przez wszystkich napisał: „Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił…”

2Tm 4,16.17.
Czyż może być coś bardziej posilającego i pocieszającego od Pana, który jest z nami w
najtrudniejszych chwilach życia?

Wszyscy mogą zawieść, ale nie Pan! On jest Wierny!!!

Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu,

Bogu jego.” Ps 146,5

„Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie.

I prostujcie znowu ścieżki dla nóg swoich, aby to co chrome nie zboczyło, ale raczej

uzdrowione zostało.” Hbr 12,12.13.

Jestem wdzięczny Panu za nasz Zbór! Za oddanie i poświęcenie w służbie naszych Braci i
Sióstr! Jestem pewny, że Pan wynagrodzi obficie wszelki trud i ofiarność dla sprawy Jego
Królestwa. 1Kor 15,57.58; Flp 4,19;2Kor 9,6-15.

Co do prac przy budynku Zborowym, to wewnątrz mamy do całkowitego remontu część,
która może być użyta na mieszkanie lub służyć na cele ogólno zborowe.
Na zewnątrz pozostaje nam położenie nowych tynków oraz wykonanie bramy wjazdowej i
furtki wraz fragmentami ogrodzenia.
Jeżeli, ktoś miałby na sercu nas wesprzeć dobrowolną ofiarą podajemy nasz nr konta Zboru:
Nr konta: 33 8453 0002 0000 4734 2000 0010

© KZ Czechowice | Created by Joel Tatysiak